LOCAL MANAGEMENT COMMITTEE
1. Mr. Raosaheb Shekhawat
2. Dr. R.R. Dhande  
3. Mr. Bhanwarsingh Shekhawat (Secretary)
4. Mr. Ashokbhau Innani  
5. Mr. Shekhar Bang 
6. Mr. Prakash Golecha  
7. Mrs. Urmilatai Thakur   
8. Mr. Shrivallabhji Bajaj  
9. Dr. Sharadchandra Ghude  
10. Mr. Gurumukhdasji Raghwani   
11. Mr. Balasaheb Nande 
12. Mr. Arunbhau Joharapurkar  
13. Prof. R.A. Patil   
14. Prof. V.W. Tathe  
15. Dr. K.G. Rajput  
16. Mr. R.S. Wankhade   
17. Dr. G.P. Patil    
President
President's Nominee
Member
Member
Member
Member
Member
Invitee Member
Invitee Member
Invitee Member
Invitee Member
Invitee Member
Teacher Representative
Teacher Representative
Teacher Representative
Non-teaching Representative
Ex-officio Secretary