EXECUTIVE COMMITTEE

1. Mr. Raosaheb Shekhawat
2. Mr. Madhav Prasad Pethe
3. Mr. Bhanwarsingh Shekhawat
4. Mr. Nitinrajsingh Shekhawat
5. Mr. Raghunathbhau Rode
6. Dr. K.N. Patil
7. Dr. Shyam Kale
8. Dr. Mrs. Kanta Patil
9. Dr. G.P. Patil
10. Dr. N.D. Kate
11. Mr. Brijmohanji Bhattad
12. Mr. V.V. Khandare
13. Dr. V.R. Deshmukh


President
Vice-president
Secretary
Treasurer
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member